Beleidsadviseur in Almere

Huisvesting kwetsbare groepen

Sturen op kwantiteit én kwaliteit

De gemeente Almere introduceerde in 2014 de Task Force Wonen Welzijn en Zorg, gericht op het vinden van goede huisvesting voor mensen die uit intramurale zorginstellingen uitstromen naar zelfstandige woonruimte met een minder intensieve vorm van zorg. In 2015 kwam de taskforce op een laag pitje te staan, omdat de prioriteit tijdelijk verschoof naar de huisvesting van statushouders. Toen deze opgave onder de knie was, kwam de huisvesting van kwetsbare zorggroepen opnieuw in beeld. Die verliep niet goed in de gemeente. Aanvankelijk werd alleen gestuurd op aantallen, op méér woningen. Het ontbreken van voldoende aanbod was echter niet het enige probleem. Ook was de begeleiding bij het zelfstandig wonen niet goed geregeld en verdiende de plek waar de woningen beschikbaar kwamen meer aandacht. Door het gebrek aan goede begeleiding nam de kans toe dat de kwetsbare personen hier overlast veroorzaken.

Zacht landen én draagvlak behouden

Toen mijn klus als aanjager transformatie in Almere erop zat, werd ik gevraagd de taskforce te trekken, samen met de beleidsadviseur Sociale Domein. Ik verving de vaste beleidsadviseur Wonen en Zorg die met zwangerschapsverlof ging. We organiseerden een (her)startbijeenkomst met de bestuurders van de betrokken partijen (gemeente, corporaties, instellingen in zorg en welzijn) om samen de probleemstelling vast te stellen: het zacht laten landen van uitstromers in de stad zonder het maatschappelijk draagvlak te verliezen. Dat gebeurde nu niet door het gebrek aan begeleiding. Ook waren de sociale wijkteams niet op de hoogte van de instroom van de kwetsbare groepen in een buurt.

De bestuurders concludeerden dat voor de zachte landing nodig waren: goede betaalbare kleine wooneenheden op een geschikte plek, dagbesteding en goede begeleiding. Voor het behouden van draagvlak waren nodig: een maximum percentage vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan kwetsbare mensen en een goede regeling (met snel handelen en de-escaleren) bij overlast. Na de startbijeenkomst is in verschillende samenwerkingsverbanden aan deze uitgangspunten gewerkt, op weg naar concrete afspraken.

Mijn rol

Mijn rol in de taskforce was bijdragen aan het helder krijgen van de probleemstelling, bereiken van overeenstemming over de oplossingen daarvoor en betrekken bij de aanpak van de juiste mensen. Ter inspiratie heb ik een uitwisselingsbijeenkomst en excursie naar Amsterdam georganiseerd, waar het programma huisvesting kwetsbare groepen al iets verder gevorderd was.

‘Kwetsbare groepen verdienen zachte landing in de wijk’
Top