Aanjager in Almere

Kantoor transformatie

Eenzijdige woningvoorraad

Almere is een stad met grotendeels eengezinswoningen, terwijl de bevolking inmiddels past bij een ‘gewone’ stad, met jongeren die het huis uit willen, studenten die op de hogescholen studeren, mannen en vrouwen die gescheiden zijn, mensen die (tijdelijk) ontspoord zijn en steeds meer ouderen die als pioniers in Almere zijn begonnen of hun kinderen achterna gaan die zich met hun gezin in Almere hebben gevestigd. De woningvoorraad is daar onvoldoende op aangepast. Terwijl er een groot tekort is aan kleine, goed toegankelijke en vooral betaalbare woningen, staan er in de stad veel kantoren leeg. Voor wethouder Herrema en de gemeenteraad aanleiding ‘aanjaaggelden’ beschikbaar te stellen om de transformatie van lege kantoren te bevorderen. Aan mij de vraag ‘aanjager transformatie’ te worden. Ik was bekend in en met de ambtelijke organisatie in Almere en de vastgoedwereld daarbuiten. En ik was in mijn rol als interim-beleidsadviseur van de Task Force Wonen Welzijn en Zorg al een vurig pleitbezorger voor méér kleine, betaalbare woningen in leegstaande gebouwen. Ik nam de klus aan, onder voorwaarde dat ik als generalist werd bijgestaan door een specialist op transformatiegebied. Dat werd Jean-Baptiste Benraad van het Transformatieteam.

Lees wat de opdrachtgever zegt

Activiteiten

Wat hebben wij gedaan als aanjagers transformatie?

 

  • De leegstand geïnventariseerd.
  • Een kantorenstrooptocht gehouden met het college van B en W en de gemeenteraad.
  • Een visie ontwikkeld op hoe diverse leegstandsgebieden zouden kunnen worden getransformeerd naar aantrekkelijke woon- (en werk-)gebieden.
  • De vragersmarkt (studenten, jongeren, zorginstellingen) gemobiliseerd in inspiratiebijeenkomsten om de aanbodkant te bewijzen dat er vraag was naar woonruimte in getransformeerde kantoren.
  • Aparte inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor eigenaren van leegstaand vastgoed, corporaties en projectontwikkelaars.
  • De gebouweigenaren persoonlijk benaderd om hen ertoe te bewegen hun kantoren zelf te transformeren of voor transformatie te verkopen.
  • Woningcorporaties en andere ontwikkelaars benaderd om lege gebouwen aan te kopen en te transformeren.
  • Financiële bijdragen toegewezen aan haalbaarheidsonderzoeken voor lege gebouwen.
  • Een advies uitgebracht om bij transformatie niet het bestemmingsplan te wijzigen (van een niet-woon- naar een woonbestemming), maar gebruik te maken van de mogelijkheid om in afwijking van de bestemming akkoord te gaan met transformatie en daarbij extra eisen te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid.
  • En last-but-not-least de procedure voor transformatieprojecten naar een omgevingsvergunning gestroomlijnd en beleid ontwikkeld ten aanzien van geluid, externe veiligheid en parkeren, thema’s die vaak aan de orde zijn bij kantorenstroken langs spoorlijnen en drukke wegen. Zo hebben we een structuur neergezet waarmee de ambtelijke organisatie nu zelf de transformatie kan aansturen.

Aantallen gehaald

Onze taakstelling was om in twee jaar tijd via transformatie 100 tot 200 extra woningen te laten realiseren. Dat is gelukt. Toen onze aanjaagperiode afliep, zaten er bovendien voor nog veel meer woningen projecten in de pijplijn. In februari 2018 is het succes gevierd met een druk bezochte conferentie in de stadsbibliotheek. Als afscheidsgeschenk lanceerden we het boekje Almere transformeert (www.almere.nl/transformatie) met transformatie-ideeën voor diverse leegstandsgebieden in de stad.

‘Sterke resultaatgerichtheid’

Willem Kwekkeboom, manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit in de gemeente Almere. Hij vroeg Mechtild om samen met Jean-Baptiste Benraad het Aanjaagteam Transformatie vorm te geven.

‘Sterke resultaatgerichtheid’

‘Mechtild heeft het vermogen processen naar haar hand te zetten. En ze zorgt er altijd voor dat datgene wat ze doet door iedereen wordt gedragen. Wat mij verder aanspreekt, is de sterke resultaatgerichtheid. Ze weet veel van de woonwereld, verdiept zich in de materie en is niet te beroerd aan te pakken. Daarbij kijkt ze altijd naar de best practices elders. Wat gebeurt er op andere plekken en is dat te gebruiken in het project waaraan ik werk? Dat is belangrijk in een tijd waarin er geen vaste patronen meer zijn en je van geval tot geval moet bekijken wat het beste werkt.’

Top