ondersteuning projectleider

KLOOSTERVEEN DUURZAAM WARM

WIJKUITVOERINGSPLAN

Kloosterveen is één van de ‘startwijken’ van de gemeente Assen. De wijk is door de gemeente aangewezen om vóór 2030 aardgasvrij te zijn. In deze wijk is geen warmtenet voorzien. Dus de gemeentelijke Toekomstvisie Warmte stuurt hier aan op individuele- of klein-collectieve warmte-oplossingen.
In een interactief proces met bewoners wordt toegewerkt naar een Wijkuitvoeringsplan (WUP).
In de laatste fase van dat proces vraagt de projectleider of ik haar wil ondersteunen. Zij wil dat ik het uiteindelijke verhaal schrijf. En zij wil advies over de laatste participatieactiviteiten. Die moeten leiden tot een zo breed mogelijk gedragen plan. Ik schrijf graag, denk wel te kunnen helpen met de participatie en werk graag samen met de projectleider. Dus ik reageer positief op haar verzoek.

AKTIVITEITEN

De projectleider leidt een ambtelijk projectteam, waarmee zij samen met bewoners toewerkt naar een WUP. Er zijn drie bewonersgroepen: een Meedenkgroep Communicatie & Participatie, een Meedenkgroep Techniek & Kosten en een Koplopersgroep met mensen die al met verduurzaming bezig zijn. Andere partijen die worden betrokken zijn: woningcorporatie Actium, het Drents Energie Loket, welzijnsorganisatie Mijn Buurt, Enexis, VvE-beheerders, installatiebedrijven en de gemeentelijke vergunningverleners.
Na een jaar samen onderzoek doen en veel discussiëren kom ik erbij om de resultaten te vertalen in een 1e concept WUP.

1e concept WUP centraal op een webinar voor het brede publiek

Op basis van het ruwe materiaal dat er ligt, schrijf ik een 1e concept WUP. Daarin staat wat in het afgelopen jaar is geleerd over de bewoners, hoe die tegenover verduurzaming staan en over de woningen, hoe die technisch te verduurzamen zijn. Het 1e concept bevat nog weinig antwoorden op de vraag wat de gemeente zou moeten doen om bewoners te verleiden tot concrete stappen naar aardgasvrij. Dat wordt dan ook de belangrijkste vraag voor het webinar dat op de planning van het projectteam staat.
Samen met het projectteam bedenken we een uitnodigend programma voor dat webinar. Veel bewoners melden zich daarvoor aan, ook bewoners die tot dan toe niet betrokken zijn.
Op het webinar presenteert de projectleider het 1e concept WUP. Eerst worden vragen daarover beantwoord en commentaren daarop in ontvangst genomen. Daarna worden de deelnemers gevraagd naar ideeën voor wat de gemeente zou moeten doen.

2e concept WUP in meedenkgroepen

We bespreken de resultaten van het webinar in een vergadering met alle bewonersgroepen tezamen. Daarna schrijf ik een 2e concept WUP. Daarin worden de commentaren op het 1e concept verwerkt. En er worden hoofdstukken toegevoegd over wat de gemeente zou moeten doen.
Het 2e concept wordt weer besproken met de meedenkgroepen en daarna met het projectteam en de verantwoordelijke wethouder.

3e concept naar college en raad

De commentaren op het 2e concept verwerk ik in een 3e concept. Dat wordt met een enkele aanpassing goedgekeurd door de wethouder. Hij besluit dat het concept naar het college van Burgemeester en Wethouders kan worden gestuurd. Het college besluit dat het concept ter vaststelling kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

RESULTATEN

Het project kent een valse start. Veel bewoners zijn niet blij met het label ‘startwijk’. Zij hebben moeite met het idee dat hun woningen vóór 2030 aardgasvrij zouden moeten zijn. De rust keert in de wijk terug, wanneer de gemeenteraad een ‘addendum’ bij de Transitievisie Warmte heeft vastgesteld. Daarin staat dat geen sprake zal zijn van dwang. Samen met bewoners zal een jaar de tijd worden genomen voor onderzoek. Samen met bewoners zal worden bekeken welke stappen zij kunnen nemen richting aardgasvrij. Samen zal worden bepaald hoe de gemeente daarbij kan helpen.

Na de vaststelling van het addendum stelt het projectteam, met de projectleider voorop, de bewoners centraal. Alle mitsen en maren worden serieus genomen en krijgen een plaats in het proces.
In de laatste fase mag ik eraan meewerken dat de sfeer verder verbetert. Ten eerste door de manier waarop we het 1e concept WUP tijdens het webinar ter discussie stellen. Ten tweede door de kritiek herkenbaar te verwerken in het 2e concept. Ten derde door daarin ook de ideeën van de bewoners op te nemen voor wat de gemeente zou moeten doen. Tenslotte door het 2e concept met de bewonersgroepen te bespreken en hun commentaar te verwerken in het 3e concept. Een belangrijk resultaat vind ik dat we de handen ervoor op elkaar krijgen dat de gemeente extra ondersteuning gaat bieden, zodra bewoners zich organiseren en gezamenlijk stappen willen zetten.

 

Bekijk het concept Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen Duurzaam Warm

Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen
Top