WIJKOMPLEET WINT COMPETITIE

VERBINDER EN PROCESMANAGER

Uitdagende marktuitvraag

Groenoord is aangewezen om als eerste wijk in Schiedam aardgasvrij te worden. Uit onderzoek blijkt dat dit het slimst kan gebeuren door de gebouwen aan te sluiten op het warmtenet van Eneco. Woningcorporatie Woonplus heeft ongeveer de helft van het vastgoed in de wijk in bezit. Zij besluit haar complexen eerst ‘aansluitgereed’ te maken met nieuwe cv-installaties en dan aan te sluiten op het warmtenet. Voor de huurders gebeurt dat woonlastenneutraal. Pas later gaat Woonplus investeren in betere isolatie. Want alles in één keer doen wordt te duur. Woonplus gaat ervan uit dat dit ook voor de Verenigingen van

 

Eigenaars (VvE’s) een slimme verduurzamingsstrategie is. Zelf wil zij ontzorgd worden. Ook wil zij bevorderen dat de VvE’s haar voorbeeld zullen volgen. Daarom nodigt Woonplus de markt uit om voor een vastgestelde prijs al haar huurwoningen ‘aansluitgereed’ te maken (inclusief het ophalen van tenminste 70% akkoord bij de huurders) en de VvE’s te verleiden om iets vergelijkbaars te doen. Dat laatste mag Woonplus qua proces niets kosten, want dat is wettelijk niet toegestaan.
Als communicatiestrateeg ben ik al bij het project betrokken geweest (zie project Schiedam). Ik vind het een grote uitdaging om een consortium te formeren dat hét antwoord is op de uitdagende vraag van Woonplus.

Motivatiebrief

Wijkompleet

Met De WarmteTransitieMakers (DWTM) breng ik de partijen bij elkaar die samen hét antwoord zijn op de vraag van Woonplus: Hemubo, Groenoverleven.nu, U-build en De WarmteTransitieMakers. Hemubo is een innovatieve bouwpartij die de complexen van Woonplus aansluitgereed maakt. Groenoverleven.nu is een creatieve energieadviseur die ervaring heeft met het verduurzamen van VvE-complexen. U-build is een vernieuwende bouwpartij die goed aansluit bij de behoeften van VvE’s.

 

DWTM is de verbindende overall procesmanager. We noemen ons consortium ‘Wijkompleet’, omdat we de hele wijk aansluitgereed willen maken. We verzinnen een revolverend-fonds-constructie om het proces bij de VvE’s op gang te brengen.
De competitie bestaat uit een aantal fasen die alles bij elkaar ruim een halfjaar in beslag nemen. Wij komen door alle rondes heen en blijven met één ander consortium over. Uiteindelijk worden wij als winnaars gekozen. Hierbij treft u onze motivatiebrief aan. Alles wat hier in staat, hebben we nader uitgewerkt in onze uiteindelijke aanbieding.

Tien jaar werk

We gaan complexgewijs aan de slag, zowel bij de complexen die 100% van Woonplus zijn als bij de VvE-complexen die deels gemengd zijn en deels 100% van particulieren.
De eerste flat van Woonplus moet een succesnummer worden. We formeren een duurzaamheidscommissie van huurders die willen meedenken over het plan voor hun flat. Dat moet een plan worden waar zij letterlijk warm van worden. We richten een modelwoning in. We maken een mooi bewonersboekje met een akkoordverklaring erin. We organiseren inloopbijeenkomsten en hopen zoveel mogelijk akkoordverklaringen direct te krijgen. Tenslotte gaan we huis aan huis langs bij de huurders die nog niet akkoord zijn gegaan.

 

Bij de VvE’s sturen we aan op instemming van de leden met een onderzoeks- en energieadviestraject dat leidt tot een investeringsbesluit over duurzame maatregelen voor hun complex. We zoeken uit wat subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn en sturen aan op een aantrekkelijk maatregelenpakket, zowel qua comfort als qua woonlasten.
Onderwijl proberen we alle ‘koppelkansen’ die zich aandienen te benutten. We bieden bewoners stage- en werkervaringsplekken aan. We combineren onze werkzaamheden met andere geplande werkzaamheden in de gebouwen en de woonomgeving. We leiden bewoners op tot energieambassadeurs en organiseren samen met hen en andere actieve bewoners enthousiasmerende activiteiten. Daardoor neemt het draagvlak voor ons werk toe met als bijvangst een betere onderlinge verbondenheid.
We gaan ervanuit dat we erin slagen gaandeweg iedereen enthousiast te maken. We zorgen voor kruisbestuivingen tussen de 100% Woonplus-complexen en de VvE’s, zodat het maximale voor de bewoners wordt gerealiseerd. Alles bij elkaar hebben we hiermee 10 jaar interessant werk in Groenoord.

 

Zie hieronder het filmpje dat gemaakt is ter gelegenheid van de start van het project.

Uit de brief van Emile Klep, directeur-bestuurder van Woonplus, waarin de overwinning wordt toegelicht:

Vertrouwen

‘Uw inschrijving komt als bevlogen en eerlijk over. (…) Uw inschrijving en toelichting roept een teamgevoel op waar de commissie van denkt dat dit goed ontvangen zal worden bij de andere partijen van NEvG. Door u dienstbaar op te stellen en gezamenlijk aan de slag te willen is er veel vertrouwen.’

Top