Interim-bestuurder

Transitie VAC-organisatie

Professioneel steunpunt of vrijwilligersorganisatie

In december 2016 kreeg ik de opdracht om als interim-bestuurder van VACpunt Wonen (VpW) een transitieplan voor de VAC-organisatie te maken. VpW is het professionele steunpunt van 80 aangesloten lokale of regionale Adviescommissies Wonen. De adviescommissies bestaan uit onbezoldigde adviseurs die woningbouwplannen beoordelen op gebruikskwaliteit. Dit gebeurt in een vroeg stadium, zodat op- en aanmerkingen nog kunnen worden verwerkt in het ontwerp.
Aanleiding voor mijn opdracht was dat de subsidie van het ministerie van BZK per 1 januari 2017 geheel zou stoppen en er nog niet goed bedacht was of en hoe VpW in stand kon blijven. Aan mij de taak om vóór half maart 2017 de benodigde financiële middelen te vergaren voor een doorstart van VpW als professioneel steunpunt. Zo niet, dan zou de organisatie moeten worden omgevormd naar een vrijwilligersorganisatie.

Lees wat de opdrachtgever zegt

Twee transitieplannen

Mijn transitieplan A rustte op twee pijlers:

  • zodanig vernieuwen van het adviesproduct van de Adviescommissies Wonen in de vorm van een ‘Goed Wonen Check’ dat het (ook financiële) meerwaarde krijgt voor de gemeenschap, gecombineerd met het vergroten van de bekendheid bij opdrachtgevers, huurders en kopers;
  • het weer op oorlogssterkte brengen van de Adviescommissies Wonen in de grotere gemeenten, waar veel commissies de crisis niet hadden overleefd.

Het lukte bijna om (met steun in de rug van de Tweede Kamer en diverse projectontwikkelaars en corporaties) van BZK, Bouwend Nederland, Neprom en Aedes voldoende middelen te verkrijgen voor een doorstart van VpW van één jaar om de Goed Wonen Check te ontwikkelen en de VAC-organisatie te versterken. Daarna zou VpW met de inkomsten van de Goed Wonen Check op eigen benen moeten kunnen staan. Voor een doorstart kwam echter net niet genoeg geld op tafel. Toen kreeg ik de opdracht een nieuw transitieplan B te maken voor de omvorming van VpW naar een vrijwilligersorganisatie. Dat plan is in april 2017 aan de achterban voorgelegd en akkoord bevonden. De nieuwe organisatie, met een vrijwilligersbestuur en vier werkgroepen, ging voortvarend aan de slag. Onder meer om met professionele ondersteuning van het geld dat wél beschikbaar was gesteld, een Goed Wonen Check te ontwikkelen.

Na mijn vertrek heeft de stichting SKG/IKOB van Woonkeur belangstelling getoond om VpW over te nemen. Dat is inmiddels gebeurd, zodat voor de korte termijn een zekere professionele ondersteuning van de adviescommissies is verzekerd. Aan de Goed Wonen Check wordt nog gewerkt om te zorgen dat de ondersteuning ook voor de langere termijn kan worden geborgd.

Schaken op meer borden

Ik heb met veel plezier aan deze opdracht gewerkt. Ik ben blij dat het is gelukt om de vier betaalde medewerkers van VpW tot vlak voor hun ontslag gemotiveerd te houden voor hun werk. Zeker zo blij ben ik met het feit dat zij allemaal snel een nieuwe baan hebben gevonden. In deze klus moest ik in hoge mate op meerdere borden schaken, van de adviescommissies, het medewerkersteam en de Raad van Toezicht voor een breed gedragen overlevingsstrategie, via lokale opdrachtgevers (corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten) voor erkenning van de waarde van het VAC-advies tot de Tweede Kamerfracties en de bestuurders van de landelijke koepels voor het leveren van een financiële bijdrage.

‘Goed schakelen tussen verschillende niveaus’

Els van Betten is transformatiemanager bij Habion en commissaris bij VACpunt Wonen. Zij was opdrachtgever toen Mechtild interim-directeur was van VpW.

Goed schakelen tussen verschillende niveaus’

‘Mechtild heeft voor VACpunt Wonen een goede koers uitgezet. Ze toonde zich persoonlijk betrokken en motiveerde en begeleidde de medewerkers om bij de afbouw van de organisatie eigen stappen te zetten. Knap vond ik hoe ze op meerdere borden schaakte. Ze had de belangen van de verschillende betrokkenen goed voor ogen, kon die goed verwoorden en wist de mensen uit haar netwerk te mobiliseren. Daarbij is Mechtild een prettige en enthousiaste persoonlijkheid die weet waarover ze het heeft, draagvlak kan creëren en ook nog eens goed kan schrijven. Ze denkt bovendien niet in standaarden en toont eigen initiatief. Bijzonder en vernieuwend vond ik hoe ze partijen bij haar thuis uitnodigde voor een diner, waarbij ze zelf kookte. Die persoonlijke benadering heb ik zeer gewaardeerd.’

Top